Regulamin

Seminarium / Warsztatów pt.:

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Warsztatów ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI (zwanych dalej „Warsztatami”) jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053547. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
  Dane kontaktowe Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami / Komitetu Organizacyjnego Warsztatów: e-mail: monika.wisniewska@pw.edu.pl, numer telefonu: +48 722 000 888
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został zamieszczony na stronie go.pzits.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”) i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 3. Termin i miejsce organizacji Warsztatów są podane na Stronie Internetowej.
 4. Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty prezentowane na Stronie Internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Warsztaty mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504 z późn. zm.).
 6. Uczestnikiem Warsztatach może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
 2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika i przesłanie go na adres e-mail: monika.wisniewska@pw.edu.pl
 3. Dokonanie płatności przelewem zgodnie z trybem opisanym w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Warsztatach między Uczestnikiem a Organizatorem zawierana jest umowa o uczestnictwo w Warsztatach na warunkach opisanych w Regulaminie. Po zawarciu umowy Organizator na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w Warsztatach prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem prawa Uczestnika do uczestnictwa w Warsztatach.
 5. Kwoty za udział w Warsztatach oraz zakres zobowiązań Organizatora wynikających z danego pakietu są podane na Stronie Internetowej.
 6. Koszty dojazdu na Warsztaty Uczestnik pokrywa samodzielnie.
 7. Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego upływa w dniu 9 września 2024 r. Po tym terminie zgłoszenie wymaga akceptacji Organizatora.
 8. Liczba miejsc dla uczestników w Warsztatach jest ograniczona. O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatą wniesioną na rachunek bankowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Po wyczerpaniu puli miejsc Organizator odmówi rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. Odmowa rejestracji następuje poprzez wiadomość e-mail z informującą o braku możliwości uczestnictwa w Warsztatach.
 9. Opłata za udział w Warsztatach odbywa się na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Organizatora w ciągu 10 dni od rejestracji Uczestnika z terminem płatności 14 dni, jednak nie później niż do dnia 16 września 2024 r. r.
 10. W terminie 7 dni od rejestracji opłaty tytułem udziału w Warsztatach Organizator wystawi na ww. płatność fakturę VAT.
 11. Brak uregulowania opłaty za uczestnictwo w wyznaczonym terminie powoduje nieważność zgłoszenia.
 12. Uczestnicy nabywający uczestnictwo w Warsztatach oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

3. Rezygnacja z udziału w Warsztatach. Zmiana danych Uczestnika

 1. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w Warsztatach możliwa jest do dnia 26 sierpnia 2024 r. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze opłatę manipulacyjną w następujących wysokościach: 50% wartości ceny w przypadku rezygnacji do dnia 9 września 2024 r., 100% ceny przy rezygnacji od 10 września 2024 r. do dnia rozpoczęcia Warsztatów.
 2. W przypadku niestawienia się Uczestnika podczas Warsztatów, ponosi on pełną opłatę za uczestnictwo zgodnie z Formularzem Zgłoszeniowym.
 3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż pierwotnie zgłoszona. Zmiany danych Uczestnika można dokonać jednokrotnie najpóźniej do dnia 16 września 2023 r. poprzez wysłanie informacji na adres monika.wisniewska@pw.edu.pl Zmiana Uczestnika następuje z chwilą przesłania przez Organizatora potwierdzenia zmiany danych Uczestnika.
 4. Jeżeli Uczestnik weźmie udział w Warsztatach (tj. podpisze się na liście uczestników) nie ma prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Warsztatach.

4. Odpowiedzialność Organizatora. Prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Warsztatów zgodne z opisem na Stronie Internetowej. Organizator ustala plan Warsztatów oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów, nawet w dniach, w których odbywają się Warsztaty, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Zmiany w programie Warsztatów w nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 3. Organizator ma prawo przedłużyć terminy rejestracji, a co za tym idzie zmieniać terminy dokonywania opłat za udział w Warsztatach. O ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się informować na Stronie Internetowej.
 4. W przypadku omówionym w punkcie powyżej zmienia się termin dokonywania zgłoszeń z § 2 pkt 5 z pkt oraz termin rezygnacji z § 3 pkt 1 stosownie o ilość dni wynikającą ze zmiany terminu wprowadzonej przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci uczestnikowi w pełnej wysokości na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa?
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Warsztatach, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Warsztatów, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty za uczestnictwo w Warsztatach.

5. Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Warsztatów do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń przedstawicieli Organizatora.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywają się Warsztaty.
 3. Uczestnicy stosują się do aktualnych zasad bezpiecznego uczestnictwa we wszystkich publicznych wydarzeniach w okresie zwalczania epidemii COVID-19 wskazanych przez Organizatora.

6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na Stronie Internetowej Warsztatów.
 2. Reklamacje Uczestników Warsztatów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Warsztatów. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

7. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych („Administrator”), ul. Czackiego 3/5 pok. 217, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Warsztatach.
 3. Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne
  i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji i przeprowadzenia Warsztatów.
 6. Dokonując zgłoszenia Uczestnik Warsztatów oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu: organizacji i przeprowadzenia Warsztatów (w tym stworzenia listy uczestników), otrzymywania korespondencji dotyczącej Warsztatów, utrwalania jego wizerunku przez Organizatora poprzez fotografowanie oraz filmowanie Warsztatów, używania, przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku przez Administratora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Administratora w tym do promowania Warsztatów w każdy wybrany przez Organizatora sposób (plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.).
 7. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji.
 8. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 6.
 9. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji i przeprowadzenia Warsztatów. Wizerunek Uczestnika przetwarzany będzie przez okres 3 lat od zakończenia Warsztatów.
 11. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z promowaniem Warsztatów na Stronie Internetowej go.pzits.pl oraz na stronie Warsztatów w serwisie Facebook. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest zaznaczyć opcję „nie wyrażam zgody” w Formularzu Zgłoszeniowym punkt 10, podpunkt IV.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 13. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 14. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 15. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej lub na rozpowszechnianie Warsztatów w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 16. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Warsztatów są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody uprawnionych osób.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W takim przypadku po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie na Stronie Internetowej każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@pzits.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2024 r.